SHIPPOP

โปรแกรมนำเข้าไฟล์ Excel

เครื่องมือแปลงไฟล์ Excel เพื่อนำไปสร้างรายการในระบบ

1

นำเข้าไฟล์ Excel จาก Line ตัวอย่างไฟล์คลิกทีนี่

เลือกไฟล์ หรือ ลากวาง